Inisoft logo inisoft.cz

PŘÍPADOVÁ STUDIE KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PRO SVOZ VE SPOLEČNOSTI SOMPO a.s.

27. 5. 2022

Představení zákazníka

Společnost SOMPO a.s., je ve 100% vlastnictví 117 členských obcí. Působí na území okresu Pelhřimov a dále okrajových a spádových oblastech sousedních okresů. Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro své akcionáře (města a obce), tak i pro průmyslové a zemědělské podniky a živnostníky. Pro zajištění kvalitního poskytování služeb, je vybavena dostatečným vlastním i smluvně vázaným technickým zázemím.

Hlavním zařízením společnosti je centrální skládka odpadů v Hrádku u Pacova, dále samostatné středisko svozu v Hrádku u Pacova a na něj navazující překladiště odpadů v Humpolci a překladiště odpadů v Počátkách. V systému jsou zapojeny i členské obce, provozující sběrné dvory odpadů, kompostárny a další potřebná zařízení. Společnost dále vlastní a provozuje dotřiďovací linku separovaných odpadů ve středisku Hrádek u Pacova.

Představení problematiky

SOMPO a.s., společně s Dobrovolným svazkem obcí SOMPO, mělo za cíl zavést systém door-to-door, tj. systém sběru a svozu separovaných odpadů „dům od domu“. Důvodů pro zavedení tohoto systému bylo hned několik: připravovaná změna legislativy (např.: snížení ukládky směsného komunálního odpadu na skládku), zvýšení efektivity svozu, monitoring nákladů v odpadovém hospodářství. Dále záměr zvýšení kvality poskytovaných služeb, ale zároveň také nezdražení služeb pro obce a občany. Samotný systém D2D byl zvolen z důvodu zvýšení komfortu, resp. zkrácení donáškové vzdálenosti odpadů do nádob na tříděný odpad a to bez návaznosti na zavedení motivačního systému slev a finanční motivace, ale naopak na třídění z přesvědčení.

Svážené nádoby již byly z části vybaveny čárovým kódem, kdy za pomocí ručních čteček docházelo k identifikaci nádob při svozu. Tento systém byl velmi nekomfortní, neboť osádka svozového vozidla musela načítat každou nádobu zvlášť. Problematická byla i údržba samotných nálepek na nádobách, jelikož je s postupem času nebylo možné načíst (byly strženy či špatně čitelné).

Z důvodu udržitelnosti a potřeby automatizovaného systému bez zásahu lidského faktoru, bylo rozhodnuto pro pořízení identifikačního systému a čipování nádob. Vzhledem k příležitosti zavedení nového systému, byla jedním z požadavků i integrace dat o svážených nádobách na provozní systém a možnost jeho budoucího rozšíření o systém vážení jednotlivých nádob přímo na svozových vozidlech.

Cílový stav

Hlavním cílem, bylo zavedení automatizovaného systému identifikace nádob pomocí RFID čipů, včetně jejich pasportizace, prostřednictvím které vznikne databáze jejich adresného umístění. Dále možnost plánovaní svozových linek. Získávání dat o tom, kdy, komu a kde byla nádoba vyvezena. Důležité bylo také umožnit oddělení svozu občanských a podnikatelských nádob a možnost fakturace za počet uskutečněných výsypů, včetně tvorby datových podkladů pro hlášení EKO-KOM. To vše v návaznosti na provozní systém SKLAD Odpadů 8, který SOMPO již od roku 2013 využívá, jako provozní software pro příjem odpadů na skládku a dále ho rozšířilo na celkem 6 stacionární zařízení. Od roku 2017 používá i program EVI 8 pro vedení průběžné evidence odpadů a roční hlášení do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, známého jako ISPOP.

Výběr řešení

Hlavním rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele byla kromě technické specifikace i ekonomická výhodnost. Výběr dodavatele proběhl na základě veřejného výběrového řízení. Dodavatel se musel vypořádat nejen s požadavky na nový, ale i stávající systém a to jak z hlediska implementace hardware, tak i software.
Nedostatky stávajícího systému a požadavky na nový systém
Co stávající systém neuměl vyřešit?
Úsporu času při provádění identifikace pomocí ručních čteček
Nutnost údržby nálepek s čárovým kódem
Chybějící adresná evidence nádob se zobrazením stanovišť v mapovém podkladu
Plánování svozových linek je obtížné, neexistuje on-line dostupný přehled realizovaných svozů
Jaké byly požadavky na nový systém?
Automatická identifikace svážených nádob, bez zásahu lidského faktoru
Trvalé označení nádob, nebo minimálně na dobu životnosti nádoby
Vyhodnocení svozu a evidence překážek
při svozu
Plánování a přehledy o realizovaných svozech odpadů pro města a obce, možnost exportu dat, plánování z více zařízení (PC).

Uvedení řešení do praxe

Realizace byla rozdělena do dvou fází. Implementaci hardware (fáze č. 1) a software (fáze č. 2).

Fáze č. 1 – hardware

První fáze a instalace identifikačního systému na svozová vozidla, byla poznamenána situací ohledně pandemie COVID-19 a probíhala od září 2020 do března 2021, kdy se ji podařilo úspěšně dokončit. Instalace identifikačního systému na svozové kuka vozidlo, trvala přibližně 1,5 pracovního dne a instalace na vozidlo pro svoz velkoobjemových kontejnerů (pouze GPS sledování) proběhla v řádu několika hodin.
Obrázek č. 1 – vyklápěč svozového vozidla s instalovaným automatickým identifikačním systémem
Součástí této fáze byla pasportizace popelnic a kontejnerů (přiřazení nádoby s RFID čipem na stanoviště, ke konkrétnímu občanovi nebo firmě). Pasportizace probíhala pomocí antény k mobilnímu telefonu, za použití mobilní aplikace SMOK iPGO. Ta umožňuje přiřazení nádoby na adresné stanoviště (včetně GPS polohy). A to buď v místě, kde bude nádoba svážena, nebo vzdáleně, při výdeji nádob na jakémkoliv jiném místě. Pasportizace nádob byla usnadněna importem všech stanovišť (adres s číslem popisným), která se ve svážené lokalitě vyskytovala. Díky tomu nebylo nutné ručně vyplňovat adresy stanovišť, ale pouze k vyhledanému stanovišti přiřadit vybranou nádobu s RFID čipem.
Obrázek č. 2 – RFID čip ve formě „puku“ do plastových nádob a kontejnerů s vizualizací místa montáže v límci nádoby
Vzhledem k velkému počtu obcí, měst a tedy i svážených nádob a stanovišť, je zde používán systém automatické opravy GPS polohy svozových stanovišť, který po opakovaně realizovaném svozu opraví pozici nádob v mapovém podkladu a aktualizuje tak její umístění.

Podstatná část nádob byla v rámci realizace projektu dodána s již zabudovaným čipem (120 a 240l nádoby v celkovém počtu více než 29.000 kusů), naopak 1100 l kontejnery, které byly již předtím součástí veřejné sběrné sítě členských obcí, bylo nutné RFID čipy vybavit.

Fáze č. 2 – software

V druhé fázi (software) proběhla implementace modulu propojení mezi webovou aplikací SEPAN a programem SKLAD Odpadů 8 a to v březnu 2021. Nejprve pouze dávkovým exportem/importem dat mezi programy. Od září 2021 společnost SOMPO využívá propojení pomocí webové služby. Ta umožňuje import dat o realizovaných svozech do programu SKLAD Odpadů 8 na jedno kliknutí a pokrývá všechny základní potřeby práce s daty pro účely evidence odpadů, fakturaci a přehledy pro svážené obce a města.
Obrázek č. 3 – webová aplikace SEPAN se zobrazením aktuální pozice vozidel

Výsledek

1. Identifikační systém pro svozová vozidla – hardware
V rámci dodávky hardware pro identifikaci nádob na svozová vozidla bylo vybaveno celkem 14 vozidel. Jedná se o 4 vozidla na svoz velkoobjemových kontejnerů, která jsou vybavena GPS/GSM jednotkou a 10 svozových vozidel vybavených systémem AUTO-RFID, který zajišťuje bezobslužné čtení RFID čipů ve svážených nádobách, kterých je v současné době zhruba 35 tisíc a to pro nádoby na separované odpady: papír, plast a bio.
Obrázek č. 4 – vzorová montáž systému AUTO-RFID na vyklápěči svozového vozidla s děleným vyklápěčem a umístěním antén pro čtení RFID čipů
2. Propojení systémů ELTE SMART s programem SKLAD Odpadů 8 – software
Toto propojení zajišťuje import dat o identifikovaných a vysypaných nádobách z webové aplikace SEPAN do programu SKLAD Odpadů 8. Data jsou importována prostřednictvím integračního řešení, skrze webové služby, a to na stisknutí jediného tlačítka.
Fakturace za počet výsypů je využívána pro podnikatele a firmy. Obcím je v současné době fakturován paušální poplatek a o změně se nyní zatím neuvažuje.
Přístup k datům o svážených nádobách je prostřednictvím webové aplikace SEPAN k dispozici i obcím, a to buď přímo přístupem do této aplikace, nebo formou automatizovaně zasílaných výkazů ve formátu .pdf, nebo .xlsx do e-mailové schránky.
Obrázek č. 5 – webová aplikace SEPAN se zobrazením realizované svozové trasy vč. počtu výsypů na stanovištích
Modul PROPOJENÍ v programu SKLAD Odpadů 8 disponuje 3 hlavními agendami.
  • Jedná se o přehled instalovaných nádob (samotná evidence stanovišť a k nim přiřazených nádob) a evidenci výsypů (obsahuje data o svezených nádobách za zvolené období a jednotlivá vozidla).
  • Dále přehled číselníků (obsahuje číselník vozů, nádob a stanovišť). Modul disponuje v číselníku stanovišť funkcí hromadného i manuálního přiřazení údajů o původci, plátci a  případně předávající osoby k jednotlivým stanovištím.
  • Číselník nádob pak obsahuje funkci automatického párování nádob evidovaných ve webové aplikaci SEPAN s číselníkem odpadů v programu SKLAD Odpadů 8, což umožní rychle a  správně přiřadit informace o katalogovém číslu odpadu, který byl svážen pro účely jeho další evidence v našich programech.
Obrázek č. 6 – program SKLAD Odpadů 8 s modulem ELTE SMART a číselník nádob.
Následuje samotná evidence výsypů. Ta slouží ke zpracování dat převedených z aplikace SEPAN o svezených nádobách a je rozdělena na zpracované a nezpracované záznamy o prováděných svozech. Hlavní funkcí této agendy je tvorba svozové příjemky, která vytvoří rozpočet váhy svezeného odpadu na jednotlivá stanoviště, nebo přiřadí navázané služby k jednotlivým nádobám na svozové trase.

Fakturace je realizována na základě celkové váhy svezeného odpadu, dle vážního lístku z koncovky, například skládky, kdy je tato váha rozpočítána na počet skutečně identifikovaných, vysypaných nádob. Další používanou variantou, je fakturace pomocí navázané služby, kdy jsou fakturovány pouze počty skutečně realizovaných výsypů jednotlivých nádob.

Generováním svozové příjemky, vstoupí odpady do evidence a na jejím základě se z programu SKLAD Odpadů 8 fakturuje za odvoz odpadů. Fakturace je zde řešena dle konkrétního smluvního vztahu. Součástí modulu PROPOJENÍ je i agenda smluv (součást modulu Obchod v programu SKLAD Odpadů 8), kde jsou definovány smlouvy a ceníky pro zákazníky. Agenda smluv má následnou návaznost na fakturaci za prováděný odvoz odpadů a nebo na agendu poplatků, která umožňuje nastavení nároku na slevu za uložení komunálního odpadu na skládky a kontrolu čerpání těchto limitů.

Další funkcí, je i napojení na modul EKO-KOM, který zajišťuje přenos informací z programu SKLAD Odpadů 8, jako podklad pro čtvrtletní hlášení z programu EVI 8. V rámci symbiózy našich programů je pak součástí řešení snadný převod dat (včetně svozů) z programu SKLAD Odpadů 8 do EVI 8, který slouží k vedení průběžné evidence a k následnému odeslání ročního hlášení za odpady.
Obrázek č. 7 – schéma propojení Komplexního řešení pro SVOZ

Zhodnocení a zpětná vazba SOMPO

Předem je potřeba říci, že celý proces (zavedení automatizovaného systému a jeho propojení na provozní systém) ještě není 100% dokončen.
Identifikační systém AUTO-RFID a evidence nádob
Zpětnou vazbu k identifikačnímu systému a evidenci nádob, nám poskytl Ing. Jan Mareš, vedoucí provozu, který je současně garantem provozu tohoto systému v SOMPO a shrnul ji v následujících bodech:

✔  „Načítání nádob na svozových vozidlech je funkční a chybovost je minimální.“

✔  „Nedošlo k prodloužení doby svozu, vzhledem k použití automatické a bezobslužné identifikace.“

✔  „Jedná se o ALL-IN-ONE řešení od jednoho dodavatele.“

✔  „Naše požadavky byly v domluveném časovém úseku vždy dořešeny.“

✔  „Se zavedením systému došlo k odstranění nedostatků stávajícího systému a zvýšení kvality služeb, včetně zvýšení jejich efektivity.“

✔  „Propojení mezi aplikací SEPAN a převod dat o realizovaných svozech do programu SKLAD Odpadů 8 pomocí webové služby na jedno kliknutí a funkce automatického párování nádob, jsou velkou úsporou času při převodu dat o realizovaných svozech do evidence odpadů.“

✔  „Pasportizace nádob je možná nejen v místě, kde bude nádoba svážena, ale i na jakémkoliv jiném místě. K pasportizaci není potřeba využívat specializované zařízení, postačí mobilní telefon s OS Android s aplikací SMOK iPGO a anténa pro čtení RFID čipů. Při pasportizaci není nutné kromě čipů využívat čárové kódy.“

Zavedení systému Door-to-Door
„12. dubna 2022 tomu bude přesně jeden rok, co jsme zavedli D2D systém“ říká Mgr. Jan Brožek, předseda DSO SOMPO a starosta města Černovice a dodává: „Za změnu na D2D jsme velmi rádi, protože bez ní by se nikdy nepodařilo dosáhnout takových výsledků třídění, abychom dosáhli třídící slevy. Jsme velmi spokojeni, a to i přesto, že jsme museli výrazně navýšit úvazky na třídící lince – zejména plastů je o dost více než v minulosti.“
O 2,6 milionu kilogramů méně odpadu na skládkách
Porovnání množství uloženého SKO na skládku Hrádek za 12 měsíců (počínaje dubnem). Údaje jsou v tunách.
Výsledky systému D2D vidíme přesně po jednom roce provozu. V porovnání s předchozími roky, kdy se produkce SKO držela přibližně na hodnotě 12,7 tisíce tun, jsme na skládku Hrádek v období duben 2021 – březen 2022 přivezli o 2,6 milionu kilogramů méně odpadu.

Pro organizaci linek, kdy nově potřebujeme v systému počítat i se svozem 240 l popelnic pro plast, papír a bioodpad přímo u domů, je funkční software na plánování a evidenci zcela zásadní. Poté, co bude systém nasazen na 100 %, bychom měli mít významně jednodušší práci. Změnila se také frekvence svozu komunálního odpadu – nově jezdíme jen 1 x za 14 dní. Nutno poznamenat, že i po první plně zimní sezóně se nikde neprojevil problém s nedostatkem kapacity nádob pro komunální odpad.
Ekonomika nového systému
Porovnání zásadních složek odpadů včetně produkce skla v SOMPO a.s. v letech 2019 - 2021 (kg), období 12 měsíců (duben - březen).
„Ekonomika byla ovlivněna tak, že musíme platit více lidí na třídící lince. Zato máme více odpadů, který dokážeme prodat, méně ukládáme na skládku a bio jsme odklonili na kompostárny, což je pro nás dnes levnější řešení. Ve výsledku jsme tedy zhruba na stejných číslech, a jak se bude zvyšovat poplatek za uložení na skládku, bude myslím D2D ještě výhodnější."

"Přestože celkově množství odpadů dále narůstá (v klíčovém období posledních 12 měsíců, tedy do konce března 2022 jsme svezli celkem 16 973 753 kg odpadů), D2D nám zásadně snížilo množství odpadů, které končí ve skládce. Mluvíme tu o poklesu ze 79 % celkového množství na 60 %. Tzn., že 40 % váhy odpadů nyní třídíme. Logisticky je to velmi náročné a organizace svozových linek i evidence údajů o svozech je extrémně důležitá."

Společná vize do budoucna

V rámci obměny vozového parku, plánuje společnost SOMPO a.s. nasadit systém dynamického vážení jednotlivých nádob přímo na vyklápěči svozového vozidla, o který lze stávající systém rozšířit. To umožní v rámci dodaného software, fakturovat za konkrétní hmotnost svezeného odpadu v jednotlivých nádobách.
Jako dodavatel řešení poskytujeme plnou podporu pro HW i SW část tohoto řešení a pracujeme na dalším rozvoji funkcionalit a uživatelského komfortu modulu Propojení se systémy ELTE SMART do programu SKLAD Odpadů 8. Jsme připraveni dodané řešení rozšiřovat o další HW vybavení z našeho širokého portfolia, které se neustále s vývojem nových technologií rozrůstá. Systém tak poskytne dlouhodobou udržitelnost a kontinuální rozvoj vzhledem k potřebám SOMPO.

Máme řešení i pro Vás!

Ukážeme Vám, že spojit moderní nástroje pro monitoring, plánování, vyhodnocování svozu a současně využití těchto informací a dat pro evidenci odpadů a fakturaci, je možné i bez dalších kapacit lidských zdrojů. Komplexní řešení pro svoz, jako modulový systém v rámci spojení hardware/software řešení od A do Z, je pro Vás připraveno.

Hlavní výhody Komplexního řešení pro svoz od INISOFT

✔  Jeden dodavatel - certifikovaný HW i SW pro svoz i provoz zařízení (sběrné dvory atd.) a plnění povinností v oblasti odpadového hospodářství

✔  Specializovaný SW pro oblast odpadů - garance souladu s platnou legislativou EVI 8, SKLAD Odpadů 8, IS ENVITA a RES Plus, jako krabicové řešení ihned k instalaci a použití

✔  Zohlednění potřeb obce i svozové společnosti

✔  Návaznost a exporty pro systémy ERP a CRM

✔  Kontinuální rozvoj SW i HW řešení

✔  Podpora v průběhu zavedení všech systémů a nastavení procesů

O nás
Jsme česká společnost s dvacetiletou historií. Naším posláním je vývoj kvalitního software zejména pro odpady a životní prostředí, jeho následná implementace a poskytování služeb typu školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční sféry i ze státní správy.  
Informace
Dodáváme chytré svozové systémy pro obce, města, svozové a logistické společnosti.
Informace o Cookies
Spojte se s námi
Facebook
WhatsApp
Instagram
phone-handset