Inisoft logo inisoft.cz

PAYT SYSTÉM – DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN

15. 11. 2021
Myšlenka motivačních systémů, například v podobě PAYT systému (Pay As You Throw neboli Zaplať, kolik vyhodíš) je bezesporu správná, ale bohužel se z nich v některých případech mohou stát drahé a ne zcela komplexní experimenty při snaze o zavedení spravedlivého systému platby za odpady, které si kladou za cíl zvýšení objemu separovaného odpadu a s tím spojenou sníženou produkci směsného komunálního odpadu (dále jen SKO). Pokud budeme parafrázovat jedno české přísloví, může být takový systém (např. PAYT) dobrý sluha, ale zlý pán a to z mnoha důvodů, na které je potřeba si před zavedením dát pozor.

DŮLEŽITOST SPOLUPRÁCE MEZI OBCÍ A SVOZOVOU SPOLEČNOSTÍ

Aby došlo ke správnému nastavení takového systému, který bude přinášet kýžené výsledky, musíme se nejdříve podívat na to, co musí zainteresované strany ideálně vše splnit, aby systém byl komplexní a funkční.

Jednu ze dvou hlavních rolí při zavádění jakékoliv motivace pro občany hrají obce. Ty si většinou nechávají vypracovat analýzy odpadového hospodářství, ze kterých vyplývá nutnost lepšího sledování a monitorování produkce odpadů, a jsou zde nastíněny možné nástroje, jak teoreticky dosáhnout zvýšeného množství separovaného odpadu. Tento krok by poté měl vést ke snížení produkce SKO, což bude v následujících letech klíčové pro snížení nebo alespoň udržení stávajících nákladů na odpadové hospodářství, kvůli stále se zvyšujícím skládkovacím poplatkům, daných novým zákonem o odpadech. Nutnost zvýšení množství tzv. SEPARU bude poté také nutné ke splnění cílů daných směrnicí EU. K naplnění těchto záměrů a cílů může poté vést cesta právě skrze zavedení mnoha systémů, jako například door-to-door nebo i PAYT. Co v těchto studiích ale již většinou nenajdeme, je to, co předchází zavedení takových systémů a jak moc se tímto změní fungování toho pomyslného garanta naplnění zmíněných cílů. To nás přivádí ke druhému hráči, kterým je samotná svozová společnost, která je však v rámci zavádění těchto systémů občas, a musíme říct, že chybně, postavena až na druhou kolej.

Motivační systémy slibují ohromné výsledky, na základě sledování produkce odpadu v obci, ale jsou často technologicky zastaralé a co na jedné straně obec pomyslně ušetří, na straně druhé proinvestuje do nástroje, který není komplexní a ve finále může i ztěžovat práci a navyšovat náklady svozové společnosti. Z tohoto důvodu je potřeba, aby spolu obě strany, v tomto případě obec a svozová společnost, již od počátku samotné myšlenky zavedení nějakého nejen motivačního systému, spolupracovaly a vydefinovaly si společně cíle, které chce obec splnit, ale za podmínek a pořízení takových nástrojů, díky kterým bude svozová společnost schopna daný systém zavést a dlouhodobě provozovat, a které jí v ideálním případě usnadní evidenci a svoz odpadů. Na toto řešení by také mělo být pohlíženo, i vzhledem k pořizovacím nákladům, jako na perspektivní a dlouhodobý systém s výhledem na 5 a více let.

KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO SVOZ ODPADŮ OD INISOFT

Vnímáme, že v současné době, kdy se ve spěchu řeší, jak naplnit cíle nového zákona je téma těchto nástrojů diskutováno všude a prakticky všichni se na jejich zavedení připravují nebo je v různé míře mají zavedeny. Málokdo však zvedl pomyslnou rukavici a dokázal přinést komplexní řešení, které bude skutečně dlouhodobě vyhovovat jak obcím, tak svozové společnosti a hlavně to dokázal oběma těmto stranám vysvětlit v souvislostech. Ve společnosti INISOFT jsme hledali několik let optimální řešení, které by naplňovalo potřeby obcí a zároveň by bylo pro svozové společnosti technicky proveditelné, cenově dostupné, a které by zároveň nepředstavovalo takovou administrativní tj. i finanční zátěž. S naším novým komplexním řešením svozu odpadů věříme, že se nám to povedlo.

Základem našeho řešení je vybavení nádob RFID čipy a přiřazení (tzv. pasport) těchto unikátních kódů jednotlivým stanovištím nebo občanům. Tímto získá obec i svozová společnost přehlednou evidenci o počtu a umístění nádob na daném území. Díky použití RFID čipů a osazení svozových vozidel anténami pro jejich načítání, získá poté zákazník systém, kdy k identifikaci jednotlivých nádob dochází zcela automaticky bez potřeby zatěžovat obsluhu nějakými dalšími úkony, jako je tomu při ručním načítání nalepených QR nebo čárových kódů.

Další výhodou RFID čipů je bezesporu jejich odolnost a spolehlivost načítání i při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Pokud je k tomu svozové auto uzpůsobeno, je zde také možnost rozšíření systému o dynamické váhy, které se integrují do celého řešení a fungují, stejně jako samotná identifikace, zcela automaticky. V našem systému veškerý přenos dat probíhá online přes datové připojení, díky čemuž má provozovatel informace o dění na svozové trase v reálném čase.

Tím, čím se však náš systém odlišuje od všech ostatních, je následné propojení s naším provozním software SKLAD Odpadů 8 a evidenčním EVI 8. Data z realizovaného svozu slouží nejen pro vytváření různých reportů pro obce, ale díky zmíněné integraci s našimi programy se na jejich základě dají automaticky generovat tzv. svozové příjemky, které v sobě obsahují informace o jednotlivých svezených nádobách v příslušné svozové trase a pokud je k tomu systém uzpůsoben i jejich váhu. S těmito daty se dá přímo v programu SKLAD Odpadů 8 dále pracovat např. pro potřeby fakturace a automaticky se z nich také tvoří podklady pro průběžnou evidenci. Pokud má zákazník software SKLAD Odpadů 8 i na jiném zařízení, např. sběrném dvoru, vidí poté v tomto programu souhrnné informace a může si tak udělat obrázek o celkové produkci odpadů za jednotlivé občany ze všech zařízení. Celý proces může být zakončen přenesením dat do softwaru EVI 8, odkud se dá poté jednoduše odeslat roční hlášení pro MŽP do ISPOP.

Celý evidenční proces od samotného výsypu až po již právě zmíněnou fakturaci nebo evidenci, je tak zautomatizovaný v jednom systému bez zbytečného papírování, přepisování a administrativy.

svozový systém schéma odpady inisoft

NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI ZAVÁDĚNÍ MOTIVAČNÍCH SYSTÉMŮ

Za hlavní milníky pro zavedení správného nástroje pro fungování motivačních systémů, např. i PAYT považujeme:

1) Evidence nádob – díky označení nádob (nejlépe RFID čipy) lze v obci zavést pořádek v umístění nádob, jejich počtu, velikosti, komu patří a na jaký odpad jsou určeny.

 

 2) Přístup k datům ze strany obce i svozové společnosti – systém jako takový by měl vždy primárně spravovat ten, kdo samotný svoz bude realizovat, což je v tomto případě svozová společnost, která zde bude plánovat a vytvářet své svozové trasy. Důležité ale je, aby k datům  z realizovaných svozů a dalším reportům měla přístup i samotná obec a mohla si tak jednoduše vyhodnocovat, zda daný systém přináší vytyčené výsledky.

 3) Informovanost občanů – neméně důležitým aspektem, který ovlivní ochotu občanů zapojit se do daného systému, je jasné vysvětlení, co zavedení daného systému obnáší a co může přinést jak obci/svozové společnosti, tak i jim samotným.

4) Udržitelnost řešení pro svozovou společnost a zjednodušení evidence svozu odpadu – jak již bylo zmíněno, je nutné zavést takový systém, který by přinesl výhody i pro fungování samotné svozové společnosti. Sledování množství svezeného odpadu za jednotlivé obce a občany je jistě zajímavý údaj, ale spíše právě pro samotné obce, nikoliv však pro svozové společnosti. Ty potřebují  právě takový systém, který jim umožní snadné realizování svozu odpadů a následné využití získaných dat při svozu pro další agendy (fakturace, evidence odpadů atd.).

5) Žádné prodlevy při svozu – díky použití RFID čipů je jejich načítání zcela automatické pomocí čteček umístěných přímo na svozovém vozidle a systém tak nepřidělává práci samotné obsluze manipulací s ruční čtečkou. Obsluha tedy vykonává stále stejné úkony jako před nasazením systému a čas svozu se neprodlužuje.

6) Nákup nástrojů podle vytyčených cílů – má obec za cíl pouze identifikaci realizovaných výsypů a chce postavit poplatek za komunální odpad právě na tomto údaji nebo chce vážit každou popelnici a fakturovat za vyvezené kilo? Cílů, které zavedení takového systému má přinést může být několik a mohou se u každé obce/svozové společnosti lišit. Toto je potřeba vzít v potaz a vybavit tak vozidla pouze tím, co skutečně využijí.

MOŽNOSTI PŘESNĚJŠÍHO SLEDOVÁNÍ MNOŽSTVÍ SVEZENÉHO ODPADU

Co se týká samotného vážení odpadu, tak zde je určitě na místě myslet na to, co bylo řečeno v předešlém bodu. Možností jak mít lepší přehled o objemu jednotlivých svezených nádob je hned několik a je tedy pouze na obci, potažmo svozové společnosti, jak přesný údaj potřebuje a jak s ním chce dále nakládat. Stačí pouze sledování naplněnosti jednotlivých popelnic? Poté se dá vybavit vůz panelem s tlačítky, kde je možné toto zaznamenat. Chtějí vědět jednotlivé obce, kolik odpadu bylo svezeno na jejich území? Může se použít statická váha, kterou mnohé i starší vozy disponují, napojí se na identifikační systém a rozpočítá se na reálně načtené nádoby v dané obci. Chce mít obec jasný přehled o váze každé svážené nádoby a díky tomu moct zavést systém PAYT? Poté je samozřejmě potřeba vybavit vůz dynamickou váhou a uzpůsobit tomu ideálně i vyklápěč daného vozu.

 Možností je tedy opravdu několik a každá z nich má svá pro a proti a každá je jinak finančně náročná. Důležité je tedy ve výsledku to, na základě čeho motivační systém obec postaví, co si od systému daná obec/svozová společnost slibuje, a znovu se k tomu vracíme, jaké jsou vytyčené cíle.

Pokud by Vás zajímaly další informace o tomto systému nebo byste chtěli vidět video z reálného provozu, kde je zachycen celý postup od vytvoření svozové trasy, přes identifikaci a výsyp popelnic, až po konečné vyhodnocení zaznamenaných dat, navštivte sekci svozové společnosti nebo náš Youtubový kanál.

O nás
Jsme česká společnost s dvacetiletou historií. Naším posláním je vývoj kvalitního software zejména pro odpady a životní prostředí, jeho následná implementace a poskytování služeb typu školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční sféry i ze státní správy.  
Informace
Dodáváme chytré svozové systémy pro obce, města, svozové a logistické společnosti.
Informace o Cookies
Spojte se s námi
Facebook
WhatsApp
Instagram
phone-handset